Ngày 24/11, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

Tại hội thảo, 47 bài tham luận của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các trường chính trị trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đều thống nhất về tính tất yếu và sự cần thiết của việc xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị. Các đại biểu đã cùng phân tích, chia sẻ làm rõ nội hàm của phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến; phân tích những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và một số vấn đề đặt ra; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long…

Trong đó tập trung vào việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, giảng viên trường chính trị khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò của của Tỉnh ủy/Thành ủy, Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của các cấp, các ngành trong việc ban hành cơ chế, tạo môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện làm việc với phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị …

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo 

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, kết quả Hội thảo sẽ là những tài liệu bổ ích, những kinh nghiệm quý báu cho các Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị trong toàn hệ thống, đặc biệt là các trường trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xác định rõ hơn những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai để hoàn thiện các tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chính trị chuẩn.

ThS. Nguyễn Thanh Mộng, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh cho rằng để phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng yếu này, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, trước tiên mỗi giảng viên giảng dạy lý luận chính trị phải nắm chắc những nội dung cốt lõi và có niềm tin tuyệt đối vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương của Đảng. Đây là cẩm nang để người giảng viên lý giải những vấn đề thực tiễn đang diễn ra; là cơ sở khoa học để nhận diện các quan điểm thù địch, sai trái; là luận điểm, luận chứng, luận cứ vững chắc để vạch trần, phản bác lại những thông tin xấu, độc…, góp phần bảo vệ thành công nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh phải nâng cao nhận thức của mình về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Giảng viên phải thường xuyên đưa nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy…

Thông qua hội thảo sẽ có tư duy mới, cách làm mới, những phát hiện mới và hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi để xây dựng phong cách trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức trường chính trị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn kỳ vọng./.

—–
Tin, ảnh: Văn Khương 
Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam